تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

ملاحضات

تاریخ برگزاری

زمان دوره تئوری

زمان دوره عملی

زمان کل

(ساعت)

عنوان دوره

ردیف

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

کمپرسور وتجهیزات جانبی

1-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

تعمیرات کمپرسورها

2-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

نیوماتیک پایه وکاربردی

3-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

19

5

24

نیوماتیک کاربردی(پایه+الکترونیوماتیک)

4-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

تعمیرونگهداری سیستم های نیوماتیک

5-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

19

5

24

تعمیرات جک

6-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

19

5

24

هیدرولیک

7-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

تاسیسات ولوله

8-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

نقشه خوانی

9-

 

زمان دقیق برگزاری کلاس ها پس از تدوین نهایی اعلام میگردد

12

4

16

برق صنعتی.سنسورها

10-