کمپرسور های اسکرو

معرفی کمپرسور اسکرو TS-BD 5.5 ظرفیت 720

معرفی کمپرسور اسکرو TS-BD 7.5 ظرفیت 850

معرفی کمپرسور اسکرو TS-BD 10 ظرفیت 1200

معرفی کمپرسور اسکرو TS-BD 15 ظرفیت 1970

معرفی کمپرسور اسکرو TS-BD 20 ظرفیت 2550

معرفی کمپرسور اسکرو TS-BD 30 ظرفیت 3600

معرفی کمپرسور اسکرو TS-BD 40 ظرفیت 5000

معرفی کمپرسور اسکرو TS-BD 50 ظرفیت 6400

معرفی کمپرسور اسکرو TS-BD 60 ظرفیت 7550

معرفی کمپرسور اسکرو TS-BD 75 ظرفیت 9400

معرفی کمپرسور اسکرو TS-FF 5.5 ظرفیت 720

معرفی کمپرسور اسکرو TS-FF 7.5 ظرفیت 850

معرفی کمپرسور اسکرو TS-FF 10 ظرفیت 1200

معرفی کمپرسور اسکرو TS-FF 15 ظرفیت 1970