برگزاری وآموزش دوره های تخصصی توسط تیم مجرب  مهندسی بهسان

برگزاری وآموزش دوره های تخصصی توسط تیم مجرب مهندسی بهسان

تعداد زیادی از مشتریان ممکن است متقاضی دوره های آموزشی باشند که به شکل ویژه مناسب فرآیندها و کمپرسورهای آنان طراحی شده باشد.بخش آموز ش کمپرسور بهسان آمادگی دارد تا به وسیله ی ارتباط گسترده با این دسته از مشتریان دوره های اختصاصی را طراحی و برگزار نماید.قابل ذکر می باشد تمامی دوره های فوق علاوه بر مرکز آموزش بهسان در صورت نیاز و خواست مشتریان در کارخانجات و محل های مورد نظر ایشان در سراسر ایران برگزار می شود.عنوان دوره های مذکور درقسمت تقویم آموزشی سایت درج شده است.که تاریخ ذقیق برگزاری پس از تدوین نهایی اعلام خواهد شد.

ارتباط با مرکز آموزش