اصطلاح فشار g - bar کمپرسور چیست ؟

حرف (g ) مخفف کلمه guage است که نشان دهنده فشار بالای محیط است.