برای درخواست کمپرسور به چه پارامترهای نیاز است ؟

برای انتخاب کمپرسور حد اقل میبایست موارد زیر مشخص باشد دبی مورد نیاز فشار مورد نیاز نوع کمپرسور