منظور از عبارت «psi» چیست ؟

پوند بر اینچ مربع

پوند بر اینچ مربع یا به عبارت دقیق تر نیروی پوند بر اینچ مربع که با نماد ( Psi یا lbf/Sq in ) نمایش داده می شود و به فشار حاصل از نیروی یک پوندی بر سطح یک اینچ مربعی گفته میشود.

هر پوند بر اینچ مربع تقریبا برابر 6894/757 پاسکال است و هر 14/5 Psi برابر با 1 بار می باشد .

( جدول تبدیل کلیه واحدهای فشار )